Cardbox Packaging, Všeobecné obchodní podmínky ve znění ze srpna 2017

Tento závazný předpis slouží společnosti Cardbox Packaging a našim váženým obchodním partnerům k orientaci v právech a povinnostech v rámci každodenního procesu vývoje a výroby obalů. Spolupráce mnoha dodavatelů a partnerů, kteří jsou k tomu zapotřebí, a s tím související velký počet interních a externích procesů vyžadují, aby byly procesy v rámci celého řetězce tvorby hodnot přesně definovány. Zcela v souladu s potřebami našich zákazníků, kteří od Cardbox Packaging očekávají plynulý průběh a bezchybné výrobky. „Všeobecné obchodní podmínky skupiny Cardbox“ upravují často nevyslovené, avšak nezbytně nutné podmínky a upřesnění, které směřují k jedinému cíli: učinit z našich zákazníků úspěšné partnery. Našim deklarovaným cílem tedy je: zajistit takovýto stav a splnit tak očekávání našich zákazníků!

1.Obecné informace: 

 • 1.1 / Termín „Cardbox Packaging“ se dále používá pro příslušnou dodávající firmu ze skupiny Cardbox Packaging. Těmi jsou Cardbox Packaging Wolfsberg GmbH, Cardbox Packaging Pinkafeld GmbH (dříve Schachnerpack), Cardbox Packaging s.r.o. a Cardbox Packaging Holding GmbH. Termín "zákazník" označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která naváže obchodní vztah s Cardbox Packaging. Zákazník garantuje, že je podnikatelským subjektem. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí s vyloučením všech obchodních podmínek zákazníka a prodejních podmínek ECMA pro všechny smlouvy o koupi zboží uzavřené mezi Cardbox Packaging a zákazníkem (nadále nazývané "smlouva") a pro případné následné zakázky v rámci běžného obchodního vztahu. Objednávka zákazníka představuje zároveň přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek. INCOTERMS v aktuálně platném znění ICC (International Chamber of Commerce, v současné době: INCOTERMS 2010) platí pouze na základě výslovného písemného souhlasu ze strany Cardbox Packaging a v rozsahu v něm stanoveném. 
 • 1.2 / Nabídky Cardbox Packaging jsou nezávazné. 
 • 1.3 / Objednávky nebo změny potvrzených zakázek ze strany zákazníka, jakož i ústní ujednání platí za přijaté, resp. závazné teprve poté, co je Cardbox Packaging prostřednictvím osoby oprávněné k zastupování písemně potvrdí.  Mlčení Cardbox Packaging není považováno za schválení. Obsahuje-li potvrzení zakázky ze strany Cardbox Packaging změny oproti objednávce, platí tyto změny za zákazníkem schválené, pokud se proti nim neohradí do 24 hodin. Za případné omyly při potvrzení zakázky nepřebírá Cardbox Packaging žádnou odpovědnost, resp. nemá povinnost kontroly, pokud nejsou zákazníkem neprodleně, nejpozději během jednoho pracovního dne od doručení potvrzení objednávky opraveny. 
 • 1.4/ Při předchozím upozornění a pokud nabídka nepovede k uzavření zakázky, musí zákazník uhradit Cardbox Packaging náklady vzniklé obzvláště nákladným vypracováním nabídky (např. na vzorky, návrhy). 
 • 1.5 / Pokud chce zákazník po potvrzení zakázky, avšak před zahájením výroby smlouvu jednostranně zrušit nebo změnit, musí si vyžádat schválení od Cardbox Packaging a zaplatit náklady na objednávku, zejména na suroviny nakoupené pro zákazníka, např. karton nebo tiskovou barvu, a nákladový paušál ve výši 10 procent zrušené hodnoty zakázky, což podle souhlasné dohody smluvních stran odpovídá odhadovaným prokazatelným škodám Cardbox Packaging, a také případné vícenáklady na změnu zakázky. Náhrada dalších škod Cardbox Packaging zůstává tímto nedotčena. 
 • 1.6 / Cardbox Packaging je majitelem návrhů, razidel, negativů, desek, digitálních dat a dalších pomůcek, resp. materiálů, které byly vytvořeny za účelem splnění smlouvy ze strany Cardbox Packaging. Zákazník nemá právo na vydání takovýchto materiálů, a to ani při částečné spoluúčasti na jejich výrobě, popř. výrobních nákladech.
 • 1.7 / Návrhy, razidla, negativy, desky, digitální data, které zákazník poskytl, popř. zcela zaplatil, a jiné pomůcky poskytnuté zákazníkem, popř. materiály zákazníka budou u Cardbox Packaging uskladněny na riziko zákazníka.
 • 1.8 / Cardbox Packaging nenáleží povinnost kontroly, upozornění nebo ochrany ve vztahu k návrhům, razidlům, negativům, deskám, digitálním datům atd. vyrobeným podle příkazu.
 • 1.9 / Jazykem pro smlouvy, objednávky a reklamace je němčina, angličtina a jazyk dané země Cardbox Packaging.

2.Dodávka a přechod rizika

 • 2.1 / Dodací lhůty, resp. termíny, tak jak je Cardbox Packaging uvede, platí franko závod a jsou závazné teprve při potvrzení zakázky, avšak ne před obdržením sjednaných záloh, ověřených akreditivů nebo bankovních záruk. Dodávka je určena výhradně k použití v souladu s určením.
 • 2.2 / U zakázek na odvolávku je objednané zboží připraveno k odeslání k potvrzenému dodacímu termínu (datu oznámenému zákazníkovi v potvrzení zakázky). Pokud zákazník objednané zboží neodvolá k potvrzenému dodacímu termínu, nastává prodlení s převzetím. V tom případě je Cardbox Packaging navíc k právům uvedeným v bodě 6 oprávněna požadovat 30 dnů po uplynutí dodacího termínu, aby bylo objednané a vyrobené zboží odebráno.
 • 2.3 / Pokud není dodací termín ze strany Cardbox Packaging dodržen, musí zákazník výslovně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu v závislosti na aktuálním stavu zakázky u Cardbox Packaging. V případě, že tato dodatečná lhůta uplyne marně nebo Cardbox Packaging prohlásí, že dodávku nemůže provést, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být Cardbox Packaging oznámeno písemně do týdne po uplynutí dodatečné lhůty. U rámcových smluv nebo u smluv o následných dodávkách je právo na odstoupení omezeno pouze na konkrétní dodávku. Cardbox Packaging neručí za škody, zejména ne za ušlý zisk nebo nepřímé škody, ke kterým dojde v důsledku nedodržení dodacího termínu. V případě, že Cardbox Packaging nemůže kvůli odstávce nebo nepředvídanému výpadku výrobních kapacit delšímu než tři měsíce zákazníkům dodávat, nejedná se podle ujednání smluvních stran po dobu překážky o zaviněné zpoždění.
 • 2.4 / Pokud není písemně dohodnuto jinak, je Cardbox Packaging oprávněna provést dodávku vcelku nebo jako více dílčích dodávek.
 • 2.5 / Pokud není písemně dohodnuto jinak, je Cardbox Packaging oprávněna bez souhlasu zákazníka předat zakázky jiným závodům Cardbox Packaging v rámci skupiny Cardbox, pokud jsou tyto zákazníkem certifikovány.
 • 2.6 / Cardbox Packaging a zákazník dohodnou zvlášť přesnou specifikaci pro zakázku. Pokud by zákazník nedoručil přesnou specifikaci zakázky včas, popř. by včas neudělil svůj souhlas, je Cardbox Packaging osvobozena od povinnosti dodržet stanovený dodací termín. Při stanovení přiměřené dodatečné lhůty pro specifikaci si Cardbox Packaging vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, přičemž obdobně platí bod 1.5.
 • 2.7 / Místem plnění je příslušný výrobní závod Cardbox Packaging, popř. příslušný expediční sklad, pokud není výslovně písemně sjednáno jinak (zejména formou INCOTERMS). Jakmile je zboží k potvrzenému dodacímu termínu připraveno k odběru, přechází riziko na místě plnění na zákazníka.
 • 2.8 / Pokud Cardbox Packaging expeduje zboží na žádost zákazníka na jiné místo než místo plnění, přechází riziko na zákazníka, jakmile Cardbox Packaging předá zboží speditérovi, dopravci nebo jiné osobě nebo organizaci určené k provedení expedice.
 • 2.9 / U dodávek franko do domu si Cardbox Packaging vyhrazuje právo na výběr speditéra, pokud není výslovně písemně sjednáno jinak. 

3.Ceny 

 • 3.1 / Všechny ceny se rozumí sjednané v eurech a bez daně z přidané hodnoty, pokud nebyla se zákazníkem dohodnuta jiná měna. Platby smí být prováděny pouze v dohodnuté měně.
 • 3.2 / Cardbox Packaging a zákazník jsou zajedno, že Cardbox Packaging nebude všechno zboží, které je předmětem této smlouvy, vyrábět na sklad. Mezi uzavřením smlouvy a dodávkou zboží tak mohou nastat okolnosti, které výrobní náklady vyráběného zboží výrazně zvýší a které nemohou být ve výchozí cenové kalkulaci v okamžiku uzavření smlouvy zohledněny. Pokud se tedy po uzavření smlouvy, avšak před provedením sjednané dodávky výrazně změní náklady na suroviny nebo jiné přímé náklady jednotlivě nebo celkově o více než 10 % oproti výchozí cenové kalkulaci, je třeba dohodnout novou cenu. Pokud takové změny uvedených nákladových faktorů jednotlivě nebo celkově činí více než 20 %, jedná se podle shodného výkladu smluvních stran o tak významnou změnu nákladů daných nákladových faktorů stanovených, popř. předvídaných při uzavření smlouvy, že je provedení této smlouvy neúnosné. V tom případě tak každé smluvní straně přísluší právo danou smlouvu okamžitě po oznámení významné změny jednoho nebo více uvedených nákladových faktorů vypovědět. Bod 1.5 platí obdobně.
 • 3.3 / Pokud Cardbox Packaging nedohodne písemně jinak (zejména formou INCOTERMS), rozumí se ceny uvedené v ceníku a potvrzené jako netto ceny, bez cla, včetně nákladů na standardní balení a přepravu. Kromě toho musí zákazník nést všechny vzniklé vedlejší náklady.
 • 3.4 / Byla-li se zákazníkem dohodnuta jiná měna než euro a klesne-li po uzavření smlouvy kurz této měny oproti euru o 5 procent a více v porovnání s okamžikem uzavření smlouvy, je Cardbox Packaging oprávněna zvýšit cenu o částku odpovídající tomuto poklesu kurzu a vyfakturovat ji, pokud je o tom zákazník informován minimálně 10 dnů před navýšenou fakturací.
 • 3.5 / Pokud není sjednáno jinak, platí aktuálně platný ceník a v něm uvedené příplatky a slevy.
 • 3.6 / Odchylky fakturované ceny oproti ceně uvedené v potvrzení zakázky kvůli platbě za smluvní služby, např. skladné nebo příplatek či sleva za dodací množství, musí zákazník akceptovat.
 • 3.7 / Zakázky na odvolávku jsou vázány na existenci platné dohody o uskladnění 

4.Platební podmínky 

 • 4.1 / Zákazník je oprávněn provést zápočet pouze oproti nesporným nebo právně uznaným nárokům. V opačném případě jsou platby beze srážek splatné do 30 dnů od data vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak. Nezávisle na bodu 2.7 je místem plnění pro platbu firemní sídlo Cardbox Packaging. Směnky a šeky jako platební prostředky a také slevy a srážky uzná Cardbox Packaging jen tehdy, pokud jsou ve faktuře výslovně povoleny. Platební příkazy, směnky a šeky se nepřijímají na principu datio in solutum, ale jen na principu datio solutuinis causa. Při platbě platebním příkazem, směnkami a šeky nastává plnění teprve při proplacení bankovního dobropisu. Bankovní poplatky hradí zákazník. Za včasné předložení Cardbox Packaging neručí.
 • 4.2 / Při prodlení s platbou se účtují úroky z prodlení ve výši 10 % (per anno) nad 3měsíční sazbou EURIBOR fakturované měny. Cardbox Packaging má dále nárok na náhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti s upomínkami, inkasem, dotazováním a šetřením a také právním poradenstvím.
 • 4.3 / Existují-li otevřené pohledávky z dodávek, pro které neexistuje výhrada vlastnictví nebo výhrada vlastnictví už zanikla, započítají se došlé platby nejdříve na tyto pohledávky a teprve po jejich úplném zaplacení na pohledávky, pro které ještě existuje výhrada vlastnictví. Platby zákazníka se započítají nejdříve na vzniklé náklady a ostatní vedlejší poplatky (např. úroky z prodlení, náklady na vymáhání), teprve poté na otevřené pohledávky z dodávek. Jiná určení platby zákazníka nejsou platná.
 • 4.4 / Cardbox Packaging je při nastalém podstatném zhoršení majetkové situace zákazníka nebo při zrušení nebo výrazném snížení úvěrového pojištění pro příslušného zákazníka oprávněna, nehledě na poskytnutý odklad nebo přijetí směnek nebo šeků, požádat před dodáním o úplnou nebo částečnou platbu kupní ceny, popř. poskytnutí dalších, podle uvážení Cardbox Packaging dostatečných záruk ze strany zákazníka. Pokud by zákazník tomuto požadavku nedostál, je Cardbox Packaging oprávněna při stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit, v tomto případě platí obdobně bod 1.5.
 • 4.5 / Pokud to zákon dovoluje, je Cardbox Packaging oprávněna k předčasnému vypovězení této smlouvy při současném vyžadování úhrady všech otevřených platebních nároků podle bodu 6.2 níže, jestliže je na majetek zákazníka, celý nebo částečný, zahájeno insolvenční řízení, jmenován insolvenční nebo nucený správce nebo jestliže zákazník dohodne případné odklady plateb s věřiteli, popř. zcela nebo částečně zastaví provoz firmy nebo jestliže je zákazník podroben stejným nebo podobným nařízením při prodlení s platbou podle aktuálně aplikovatelných právních předpisů. 

5.Výhrada vlastnictví 

 • 5.1 / Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nastalých úroků z prodlení, nákladů na upomínky a inkaso a ostatních nákladů vlastnictvím Cardbox Packaging. Zákazník musí zboží, jež je předmětem výhrady, dostatečně pojistit.
 • 5.2 / Zákazník je v rámci obvyklého rozsahu své obchodní činnosti oprávněn zpracovávat a dále prodávat zboží, jež je předmětem výhrady. V případě zpracování zboží, jež je předmětem výhrady, společně s jinými výrobky, které nejsou vlastnictvím zákazníka, do nového výrobu, získává Cardbox Packaging spoluvlastnictví na tomto novém výrobku podle hodnoty zboží, jež je předmětem výhrady. Prodá-li zákazník zboží dodané s výhradou vlastnictví dále, je takto vzniklá pohledávka z kupní ceny kvůli zajištění považována za postoupenou společnosti Cardbox Packaging (prodloužená výhrada vlastnictví).
 • 5.3 /Cardbox Packaging uvolní na žádost zákazníka pohledávky postoupené kvůli zajištění v rozsahu, ve kterém zájem Cardbox Packaging na zajištění odpadá. Zájem na zajištění odpadá, pokud realizovatelná hodnota pohledávek přesáhne hranici krytí 110 % zajištěných pohledávek, a to nejen přechodně. Předpokládá se, že hranice krytí je dosažena, pokud znalecky odhadovaná hodnota pohledávek v době žádosti o uvolnění odpovídá 150 % zajištěných pohledávek. Doložení jiné realizovatelné hodnoty pohledávek postoupených kvůli zajištění zůstává nadále možné.
 • 5.4 / Zákazník je povinen provést záznamy o výhradě vlastnictví a neprodleně Cardbox Packaging informovat o zákrocích třetích osob (zejména zástavě) u zboží, jež je výhradou vlastnictví, nebo u postoupených pohledávkách. Rovněž je třeba vhodnou formou (např. zaknihováním) zdokumentovat postoupení pohledávky zákazníka na Cardbox Packaging a na žádost Cardbox Packaging, nejpozději při vystavení faktury, o tom informovat smluvního partnera zákazníka.

6.Prodlení zákazníka 

 • 6.1 / Při prodlení s převzetím nebo při odmítnutí převzetí po dobu více než 14 dnů je Cardbox Packaging kromě všech jí jinak příslušejících práv (např. odstoupení a volný prodej na náklady zákazníka) oprávněna uskladnit zboží, které je předmětem smlouvy, na náklady a riziko zákazníka a vyúčtovat ho jako řádně předané a převzaté.  Kupní cena je v tomto případě splatná okamžitě.
 • 6.2 / Pokud se zákazník nachází v prodlení s platbou částek splatných podle smlouvy, je Cardbox Packaging oprávněna po uplynutí lhůty 14 dnů od příslušného oznámení zákazníkovi pozastavit všechny další dodávky, dokud Cardbox Packaging neobdrží příslušnou částku. V případě prodlení zákazníka s platbou je Cardbox Packaging navíc podle smlouvy oprávněna odstoupit po stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy a vyžadovat platbu všech otevřených, i ještě nesplatných účtovaných částek nebo částek s odkladem. V těchto případech dohodnuté slevy z ceny neplatí a Cardbox Packaging je oprávněna uplatnit celou účtovanou částku beze srážek.
 • 6.3 / Z uvedených možných postupů pro případ prodlení nemohou pro Cardbox Packaging vzniknout žádné závazky, popř. povinnosti vůči zákazníkovi, zejména závazek k náhradě škod. 

7.Vyšší moc 

 • 7.1 / Události vyšší moci opravňují Cardbox Packaging při vyloučení veškerých nároků zákazníka (zejména nároku na náhradu škody), aby prodloužila dodací lhůtu o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu na opětovné zahájení plnění nebo zcela či částečně odstoupila od smlouvy.
 • 7.2 / Za vyšší moc jsou považovány veškeré události, jejichž příčina leží mimo oblast vlivu Cardbox Packaging, včetně následujících událostí, avšak nejen jich:

  • 7.2.1 / jakékoliv pracovní spory, potíže s nákupem materiálu nebo přepravou, uzavřené hranice, úřední nařízení, vývozní embarga nebo události, které narušují provoz Cardbox Packaging; nebo
  • 7.2.2 / přírodní pohromy, válečné události, povstání/revoluce, terorismus, sabotáže, žhářství, požáry, přírodní katastrofy, nedoručení potřebných úředních povolení; nebo
  • 7.2.3 / zpoždění nebo výpadky dodávek subdodavatelů Cardbox Packaging, zejména jako následek energetických nebo surovinových krizí, nebo pokud nelze suroviny vzhledem k ceně a/nebo množství nakupovat za ekonomicky přijatelných podmínek, což Cardbox Packaging nemohla při uzavření smlouvy předvídat, jakož i všechny ostatní příčiny, za které Cardbox Packaging neodpovídá. 

8.Duševní vlastnictví, práva třetích osob, zákonné předpisy, zachování mlčenlivosti

 • 8.1 / Zákazník musí Cardbox Packaging na první žádost osvobodit od nároků a žalob za všechny škody vzniklé z údajných nebo skutečných nároků třetích osob v souvislosti s prováděním jeho objednávek v těch případech, kdy provedením podle specifikací, textů, vyobrazení, grafických znázornění, čárových kódů, nápisů apod. uvedených nebo dodaných zákazníkem byla porušena práva třetích osob, např. průmyslové vlastnictví. Cardbox Packaging neposkytuje ručení, pokud zadání zákazníka porušuje zákonné nebo úřední předpisy.
 • 8.2 / Zákazník výslovně souhlasí s bezplatným využitím průmyslového vlastnictví zákazníka ze strany Cardbox Packaging v rozsahu, který je pro splnění zakázky nezbytný nebo účelný.
 • 8.3 / Podklady předané zákazníkovi slouží výhradně k použití v souladu se smlouvou a jsou tedy důvěrné a bez písemného souhlasu Cardbox Packaging nesmí být předávány třetím osobám.
 • 8.4 / Uzavřením smlouvy zůstává duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví k návrhům skládacích krabic, předlohám, skicám, vzorkům, razidlům, razicím formám, negativům, tiskovým deskám, digitálním datům nebo jiným pomůckám Cardbox Packaging nedotčeno. Uzavřením smlouvy zákazník nezískává žádná práva k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví Cardbox Packaging. Zákazník se zavazuje, že bude respektovat případné duševní a průmyslové vlastnictví Cardbox Packaging popř. jejích subdodavatelů, a ručí za veškeré škody vyplývající z porušení této povinnosti. Pokud chce zákazník využívat duševní nebo průmyslové vlastnictví Cardbox Packaging, musí si předem vyžádat písemný souhlas Cardbox Packaging a zaplatit přiměřenou částku za jeho využívání.
 • 8.5 / Cardbox Packaging je oprávněna umístit název firmy nebo logo na vyráběné zboží, přičemž nesmí být narušen vzhled zboží. 

9.Záruka 

 • 9.1 / Cardbox Packaging poskytuje záruku výhradně na výslovně písemně přislíbené a zákonem stanovené vlastnosti předmětného zboží ke dni přechodu rizika, a to v rozsahu podle následujících ustanovení. Cardbox Packaging neposkytuje záruku na vady, které vzniknou nevhodnou manipulací, obvyklým opotřebením, uskladněním nebo jiným jednáním a zanedbáním ze strany zákazníka a třetích osob. Cardbox Packaging rovněž neposkytuje záruku za určité použití, resp. použitelnost předmětného zboží, ledaže by to bylo výslovně a písemně dohodnuto.
 • 9.2 / Dodávka je považována za provedenou v souladu se smlouvou, pokud se případné množstevní odchylky zboží dodaného společností Cardbox Packaging zákazníkovi pohybují v rámci tolerance +/- 10 % a dodávka je v souladu s dohodnutými specifikacemi nebo mezinárodními normami pro výrobu skládacích krabic. Běžné, popř. zanedbatelné nebo technicky nevyhnutelné odchylky nejsou bez ohledu na výše uvedená ustanovení v žádném případě považovány za vadu.
 • 9.3 / Platí jako výslovně dohodnuté, že Cardbox Packaging poskytuje záruku jen za ty vlastnosti, charakteristiky nebo specifikace dodaného zboží, které byly při uzavření smlouvy (a ne v případné informativní korespondence před ním nebo po něm) písemně dohodnuty jako přislíbené vlastnosti, charakteristiky nebo specifikace.
 • 9.4 / Obtahy, vyobrazení, texty a čárové kódy, které zákazník nebo jeho zástupce schválil, jsou závazné. Výroba podle těchto zadání není důvodem k reklamaci.
 • 9.5 / Cardbox Packaging neposkytuje záruku za kvalitu surovin potřebných pro výrobu zboží, např. kartonu, tiskové barvy, laku nebo lepidla, pokud zákazník dodavatele těchto surovin určí nebo schválí.
 • 9.6 / Je-li zboží uskladněno po delší dobu, může se to při dalším zpracování negativně projevit (např. změna barvy, špatné kluzné vlastnosti, snížená lepivost).  Pokud tedy z důvodů, za které odpovídá zákazník, není zboží zpracováno ve lhůtě 6 měsíců od dodání, resp. odvolávky, nebo pokud opět z důvodů, za které odpovídá zákazník, leží zboží před dalším zpracováním déle než 6 měsíců na skladě, platí takovéto znehodnocení zboží za smluvně přijatelné.
 • 9.7 / Zákazník je povinen zkontrolovat případné vady dodaného zboží okamžitě po dodání, v každém případě však před jeho zpracováním. Pokud chce zákazník použít vadné a reklamované zboží, potřebuje k tomu předchozí písemný souhlas Cardbox Packaging. Pro uplatnění nároků z vad dále platí následující ustanovení:

  • 9.7.1 / při množstevních vadách (menší či větší dodací množství, než stanovuje smlouva) musí být reklamace podána ihned, v každém případě však do sedmi dnů od obdržení podkladů dokládajících množství dodaného zboží, resp. od dodávky;
  • 9.7.2 / pokud jsou při prohlídce zboží nebo jeho balení nebo při odběru vzorků zjištěny kvalitativní vady, musí být reklamace podána okamžitě, v každém případě však do sedmi dnů od dodání;
  • 9.7.3 / pokud není možné zjistit kvalitativní vady prohlídkou nebo odběrem vzorků, musí být reklamace podána okamžitě po zjištění vady, nejpozději však do tří měsíců od dodání. K později vzneseným nárokům z vad/reklamacím nemůže být přihlédnuto.
  • 9.7.4 / U organolepticky citlivého obsahu balení je zákazník povinen zkontrolovat vhodnost zboží před zpracováním a případné vady okamžitě reklamovat.

 • 9.8 / Při reklamacích musí zákazník zboží přesně pojmenovat, jednotlivě a podrobně uvést reklamované vady a současně poskytnout Cardbox Packaging podklady jako důkaz. Reklamace musí být provedena písemně a výhradně vůči Cardbox Packaging (a ne třetí osobě, např. přepravci). Pokud nebude reklamace vznesena podle výše uvedených ustanovení (zejména bodu 9.7 výše), jsou veškeré záruční nároky, nároky na náhradu škod a ostatní nároky zákazníka vyloučeny.
 • 9.9 / Až do vyjasnění situace zákazník zboží řádně uskladní a v zájmu obou smluvních stran ho podle kupní ceny pojistí. Zákazník je dále povinen neprodleně, v každém případě však před lhůtou uvedenou v přepravní smlouvě, zpravit speditéra (přepravce), pokud má podezření na poškození zboží během přepravy.
 • 9.10 / Vada dodávky bude podle uvážení Cardbox Packaging odstraněna buď bezplatnou opravou nebo výměnou zboží. Pokud však není oprava nebo výměna možná nebo pokud je pro Cardbox Packaging spojena s nepřiměřeně vysokými náklady, má zákazník právo na snížení ceny. Další nároky, zejména právo na záměnu, náhradu škody včetně ušlého zisku nebo náhradní plnění jsou, pokud to zákon připouští, vyloučeny. Zákonný předpoklad, že zboží bylo při předání vadné, pokud se vada projeví během prvních šesti měsíců od předání, je vyloučen.
 • 9.11 / Záruční nároky zákazníka zanikají šest měsíců po přechodu rizika, pokud nejsou už vyloučeny podle bodu 9.6. Pokud není takováto 6měsíční záruční lhůta podle aplikovatelného právního řádu možná, je tato záruční lhůta považována za prodlouženou na nejkratší možnou minimální dobu podle aplikovatelného právního řádu. Délka trvání případného prodlení s převzetím je od této lhůty odečtena.
 • 9.12 / Předpokladem pro splnění záručních povinností Cardbox Packaging je splnění všech smluvních povinností zákazníka, zejména dohodnutých platebních podmínek.

10.Ručení

 • 10.1 / Veškeré nároky vůči Cardbox Packaging, které nejsou ve smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveny, jsou, pokud to zákon připouští, vyloučeny.
 • 10.2 / Nároky zákazníka na náhradu škod, které nebyly vzneseny do šesti měsíců od zjištění škody, jsou považovány za promlčené. Pokud nemůže být takováto šestiměsíční promlčecí lhůta pro uplatnění nároků na náhradu škod podle aplikovatelného právního řádu účinně sjednána, je tato promlčecí lhůta považována za prodlouženou na nejkratší možnou minimální dobu podle aplikovatelného právního řádu.
 • 10.3 / Ručení Cardbox Packaging za mírnou nedbalost je s výjimkou újmy na zdraví a povinných zákonných ustanovení zcela vyloučeno.
 • 10.4 / Podle smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou vzniklé nároky na náhradu škody, kromě hrubé nedbalosti a úmyslu, omezeny výší kupní ceny příslušné dodávky. Ručení za ušlý zisk, nepřímé škody a následné škody vad, kromě hrubé nedbalosti, je vyloučeno. Ručení za nepředvídatelné škody je, pokud je to podle právního řádu aplikovatelného na smlouvu přípustné, vyloučeno.

11.Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

 • 11.1 / Zákazník smí zboží, které vyrobila, importovala nebo do oběhu uvedla společnost Cardbox Packaging, používat jen v souladu s určením a musí zajistit, že toto zboží (i jako základní prvek nebo součást) bude přenecháno k použití v souladu s určením jen osobám, které jsou obeznámeny s nebezpečími, resp. riziky výrobku, resp. že jen takové osoby ho budou uvádět do oběhu.
 • 11.2 / Speciální vlastnosti výrobků Cardbox Packaging platí za sjednané jen tehdy, pokud byly výslovně a písemně přislíbeny. Cardbox Packaging zásadně neručí za škody, které vzniknou chybou v konstrukci výrobku, do kterého bylo zboží Cardbox Packaging zabudováno, nebo které vzniknou v souvislosti s instrukcemi výrobce tohoto výrobku.
 • 11.3 / Zákazník je dále povinen při použití zboží dodaného společností Cardbox Packaging jako základního prvku nebo součásti vlastních výrobků splnit při uvádění těchto výrobků do oběhu svou informační povinnost vyplývající z ručení za výrobek, i co se týče zboží dodaného společností Cardbox Packaging.
 • 11.4 / Zákazník je povinen sledovat výrobky, které uvádí do oběhu, i po jejich uvedení do oběhu v tom smyslu, zda se u nich neobjevily nebezpečné vlastnosti nebo nebezpečné následky použití, sledovat vývoj vědy a techniky ve vztahu k těmto výrobkům a neprodleně informovat Cardbox Packaging o vadách jí dodaného zboží, které zjistil na základě tohoto sledování.
 • 11.5 / Zákazník je povinen odškodnit Cardbox Packaging za všechny povinnosti, ztráty, škody, náklady a výdaje, které Cardbox Packaging z důvodu nedodržení výše uvedené povinnosti zákazníkem vzniknou.
 • 11.6 / Pokud zákazník nebo Cardbox Packaging podle povinných ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku poskytne třetí osobě náhradu kvůli vadě výrobku, náleží v případě regresu zákazníkovi důkazní povinnost, že vada zpracovávaného výrobku byla způsobena nebo spoluzpůsobena vadou zboží dodaného Cardbox Packaging. Takové nároky platí dále, s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti, za vyloučené.

12.Zřeknutí se

 • 12.1 / Opominutí Cardbox Packaging při výkonu nebo uplatňování jejích práv podle těchto Všeobecných obchodních podmínek není považováno za zřeknutí se příslušného práva, takže pozdější výkon nebo uplatnění tohoto práva zůstává výslovně vyhrazeno.

13.Aplikované právo, místo soudu

 • 13.1 / Na smlouvu a tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahuje národní materiální právo země, ve které má Cardbox Packaging své sídlo v okamžiku uzavření smlouvy, a to v platném znění.
 • 13.2 / Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto podle článku 6 této Úmluvy výslovně vyloučena.
 • 13.3 / Výhradním místem soudu pro všechny spory vzniklé v souvislosti s jednotlivou smlouvu, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, popř. s jejich porušením, zrušením nebo neplatností, je soud místně a věcně příslušný pro místo sídla Cardbox Packaging.

14.Ostatní

 • 14.1 / Prohlášení jménem Cardbox Packaging jsou právně závazná jen tehdy, pokud je učinil potřebný počet osob oprávněných k zastupování (tedy jednatelé, prokuristé, zmocněnci).
 • 14.2 / Veškerá ujednání mezi Cardbox Packaging a zákazníkem musí být učiněna písemnou formou. Vedlejší ústní ujednání jsou neplatná. Změny a doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou tak účinná jen tehdy, pokud byly učiněny písemně. Požadavek písemné formy je splněn i v případě faxu nebo e-mailu.
 • 14.3 / Pokud by jednotlivá ustanovení jednotlivých smluv nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek byla zcela nebo částečně neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní partneři se zavazují, že v případě částečné neúčinnosti nahradí neúčinná ustanovení ustanoveními, která budou co nejvíce odpovídat účelu neúčinných ustanovení.

15.Elektronické zasílání dokumentů

 • 15.1 / Pokud to zákazník zvlášť a písemně akceptuje, budou mu dokumenty relevantní pro jeho objednávku (např. potvrzení objednávky, dodací list, faktura) zasílány e-mailem nebo jinou vhodnou elektronickou formou. Veškerá komunikace na e-mail uvedený zákazníkem nebo jinou elektronickou adresu je považována za doručenou zákazníkovi při odeslání.