Cardbox Packaging s.r.o.

Zádveřice 48, 76312 Zádveřice-Raková

IČO: 29372801  DIČ: CZ29372801

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2018, prohlášení o ochraně údajů pro zákazníky a dodavatele skupiny Cardbox Packaging

Vážení obchodní partneři!

1. Vaše osobní údaje budeme i nadále zpracovávat výhradně pro následující účely:

 • pro založení, správu a realizaci stávajících obchodních vztahů a obchodních vztahů v pověření,
 • pro příležitostné aktivní informování o podstatných změnách na trhu a interních změnách ve společnosti Cardbox, 
 • v souvislosti s informováním o relevantním vývoji legislativy týkající se našich výrobků a služeb, jakož i
 • v případě proaktivního managementu škod našich společností.

Pokud nám své údaje poskytnete, činíte tak zásadně dobrovolně. Chtěli bychom Vás však upozornit, že zakázku nebudeme moci často splnit, anebo ji nebudeme moci splnit k plné spokojenosti, pokud nám své osobní údaje neposkytnete, příp. pokud je nebudeme smět použít. Můžete se však i nadále spolehnout, že Vaše údaje budeme chránit a používat s patřičnou péčí.

2. Právní základy zpracování 

Jste-li zákazníkem nebo dodavatelem skupiny Cardbox, zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nezbytné. 
 

V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje pouze kvůli účelům uvedeným v bodě 1.
 

3. Předávání Vašich osobních údajů 

Je-li to pro účely uvedené v bodě 1 bezpodmínečně nutné, předáme Vaše osobní údaje následujícím příjemcům: 

 • poskytovatelům IT služeb, s nimiž spolupracujeme,
 • správním úřadům, soudům a veřejnoprávním korporacím,
 • auditorům pro účely auditingu, 
 • pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o plnění nebo vzniku pojistné události,
 • zákazníkům a dodavatelům, pokud se jedná o údaje společníků, orgánů a ostatních pracovníků daného zákazníka, příp. dodavatele,
 • kooperačním partnerům a právním zástupcům, kteří pro nás pracují,
 • koncernovým společnostem zákazníků, příp. dodavatelů,
 • orgánům podnikového a zákonného zastupování zájmů,
 • inkasním společnostem pro vymáhání dluhů,
 • bankám, faktoringovým společnostem, cesionářům a leasingovým společnostem. 

Někteří z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo území České republiky, anebo mohou Vaše osobní údaje zpracovávat mimo území České republiky. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí za určitých okolností odpovídat úrovni v České republice. Přijímáme proto opatření, abychom zaručili, že všichni příjemci budou nabízet přiměřenou úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem uzavíráme například standardní smluvní doložky (2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES). Tyto jsou na požádání samozřejmě k dispozici (viz kontaktní údaje).

4. Doba uchovávání 

Vaše osobní údaje uchováváme zásadně do ukončení obchodního vztahu, v rámci něhož jsme Vaše údaje shromáždili, anebo do uplynutí aplikovatelných zákonných promlčecích a archivačních lhůt; kromě toho do ukončení případných právních sporů, při nichž jsou údaje zapotřebí jako důkaz. Jste-li obchodní partner (zákazník, příp. dodavatel), bývalý obchodní partner, zájemce, příp. potenciální budoucí obchodní partner nebo kontaktní osoba jednoho s výše uvedených subjektů, uchováváme Vaše osobní údaje až do Vašeho podání námitky nebo odvolání Vašeho souhlasu. 

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 

Jste mimo jiné oprávněni si ověřit, (1) zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a obdržet kopie těchto údajů, (2) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo se nezpracovávají v souladu se zákonem, (3) požadovat od nás omezení zpracovávání Vaši osobních údajů, (4) za určitých okolností podat námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, anebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, přičemž odvolání se nedotýká oprávněnosti zpracování, k němuž došlo před odvoláním, (5) požadovat přenositelnost údajů, pokud jste naším obchodním partnerem, (6) znát totožnost třetích osob, jimž se Vaše osobní údaje předávají a (7) podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. 

6. Naše kontaktní údaje

Pokud byste měli otázky k tomuto prohlášení nebo si chtěli podat žádost, obraťte se prosím přímo na nás!

Cardbox Packaging Holding GmbH

Canovagasse 7/14

1010 Wien

Nebo e-mailem na: Office@remove-this.Cardbox-Packaging.com